Husordensregler


Husordensreglene


1. Generelt

Alle beboere må ta sin del av ansvaret for at Ekornes brygge skal være en
fredelig og trivelig plass å bo.

Beboerne har plikt til å følge bestemmelsene i husordensreglene, og er ansvarlig for at husordensreglene blir overholdt av husstanden, og andre som gis tilgang til leiligheten. Husreglene skal sikre beboerne, og sørge for ro og hygge i borettslaget.

Vi viser ellers til gjeldende vedtekter for Ekornes Brygge Borettslag.


2. Uteområdet

Plener og beplantning må vernes. Risting av matter/tepper/duker/dyner og annet er ikke tillatt fra verandaen, men dyner og lignende kan henges til lufting fra soveromsvindu. Risting av matter/tepper/duker/dyner kan ikke skje fra soveromsvindu, kun lufting.
Andelseieren skal søke styre om adgang til å gjøre inngrep i yttervegger/utearealer, som å sette opp markiser, planttinger, levegger, parabolantenne, varmepumpe og lignende. Endelig vedtak i slike saker må vedtas på generalforsamling.


3. Inneområdet

Det er ikke lov å røyke i trappeoppgangen og i gangene.

Ganger og bodområdet skal være ryddige. Barnevogner skal stå parkert i bakgangen, tett inntil veggen. Dette på grunn av at gangene skal være fri for gjenstander ved en eventuell brann.


4. Ro i leilighetene 

Det skal i alminnelighet herske ro i bygget fra kl. 23:00 til kl. 07:00.

Radio, TV, stereoanlegg og lignende må dempes etter 23, så ikke andre beboere blir forstyrret. Hamring, boring og annet arbeid som skaper støy må skje til tider der det er til minst mulig sjenanse for naboene. På søndager og helligdager bør støyende arbeid unngås.


5. Dyr

Det er forbudt å holde dyr i borettslaget. Selv om det er et forbud mot dyrehold, kan
brukeren av boligen søke styrets godkjennelse til det. Dersom gode grunner taler for
dyrehold, og det ikke er til ulempe for de andre brukerne av eiendommen,
vil søknaden bli innvilget. Beboere som holder dyr skal sørge for at det ikke sjenerer noen,
eller etterlater ekskrementer på borettslagets område.


6. Parkering

Beboerne skal til enhver tid parkere motorkjøretøyene sine i garasjen. Besøkende motorkjøretøy skal bruke gjesteparkeringen. Beboerne må gjøre dette kjent til sine besøkende. Området rundt hovedinngangen og bodinngangen skal kun brukes til varetransport, avlessing av personer eller annen nødvendig transport av personer.


7. Indre vedlikehold / bygningsmessige forandringer

Det blir vist til vedtektene for Ekornes Brygge Brl. om vedlikeholdsplikt.


8. Bad, WC, vannrør

Alle rom må holdes så varme at vannet i rørene ikke fryser. Ingen kan nektes tilgang til leiligheten for å forebygge eller avgrense skader som måtte oppstå på grunn av frost eller annet.

Klosett må brukes med omtanke slik at vassrørene ikke blir tilstoppet.


9. Bruksoverlating

Bruksoverlating er ikke lov uten styrets godkjenning.


10. Meldinger / henvendelser

Meldinger og pålegg fra styret eller MOBO, må etterfølges på samme måte som
andelskontrakt og vedtekter.

Klage til styret i samband med husordensreglene skal være skriftlig og sendes til styret i borettslaget.


11. Grilling

Det er ikke lov til å grille med kullgrill på veranda. Kun elektrisk og gassgrill er tillatt brukt på veranda grunnet brannsikkerhet.  Ved gassgrill skal gassflasken oppbevares forsvarlig på veranda eller i garasje. Slanger skal kontrolleres hvert år og skiftes ved behov.


12. Oppmøtested ved brann

Oppmøtested ved brann er gjesteparkeringen.


13. Endringer av husordensregler

Styret kan endre husordensreglene.


14. Tvister

Mulige tvister i sammenheng med husordensreglene eller forståingen av disse, blir avgjort av styret med bindende kraft.

Godkjent av generalforsamlingen og gjeldene fra
04.06.2020